Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 23 май 2016 г. — Словашка република/Achmea BV

(Дело C-284/16)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Словашка република

Ответник: Achmea BV

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 344 ДФЕС да се приложи разпоредба в двустранна спогодба за защита на инвестициите между държави — членки на Съюза (така нареченият „BIT в рамките на Съюза“), съгласно която при спор относно инвестиции в едната договаряща държава инвеститорът от другата договаряща държава може да иска образуване на производство срещу първата държава пред арбитражен съд, когато спогодбата за защита на инвестициите е била сключена преди присъединяването на някоя от договарящите държави към Съюза, но арбитражното производство се образува едва след това?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Допуска ли член 267 ДФЕС прилагане на подобна уредба?

При отрицателен отговор на първия и втория въпрос:

При описаните в първия въпрос обстоятелства, допуска ли член 18, първа алинея ДФЕС прилагане на подобна уредба?

____________