Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 23. května 2016 – Slovenská republika v. Achmea BV

(Věc C-284/16)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Slovenská republika

Odpůrkyně: Achmea BV

Předběžné otázky

Brání článek 344 SFEU použití právní úpravy ve dvoustranné dohodě o ochraně investic mezi členskými státy Unie (takzvaná dvoustranná dohoda v oblasti investic uvnitř Unie – BIT /Bilateral Investment Treaty/), podle které investor smluvního státu v případě sporu týkajícího se investic v jiném členském státu může zahájit vůči naposledy uvedenému státu rozhodčí řízení, pokud dohoda o ochraně investic byla uzavřena před přistoupením jednoho ze smluvních států k Unii, rozhodčí řízení však má být zahájeno až potom?

V případě záporné odpovědi na otázku 1:

Brání článek 267 SFEU použití takové právní úpravy?

V případě záporné odpovědi na první otázky 1 a 2:

Brání čl. 18 odst. 1 SFEU v kontextu popsaném v otázce 1 použití takové právní úpravy?

____________