Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 23. mail 2016 – Slovaki Vabariik versus Achmea BV

(kohtuasi C-284/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Slovaki Vabariik

Vastustaja: Achmea BV

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artikliga 344 on vastuolus, kui kohaldatakse liidu liikmesriikide vahel sõlmitud kahepoolses investeerimislepingus (nn liidusisene investeerimisleping) sisalduvat sätet, mille kohaselt võib osalisriigi investor vaidluse puhul, mis puudutab teises osalisriigis tehtud investeeringuid, algatada viimati mainitud riigi suhtes vahekohtumenetluse, kui investeerimisleping on sõlmitud enne seda, kui üks osalisriikidest on ühinenud Euroopa Liiduga, kuid vahekohtumenetlus algatatakse alles pärast seda?

Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

2.    Kas eespool kirjeldatud sätte kohaldamine on vastuolus ELTL artikliga 267?

Juhul kui vastus esimesele ja teisele küsimusele on eitav:

3.    Kas eespool kirjeldatud sätte kohaldamine on esimeses küsimuses kirjeldatud asjaoludel vastuolus ELTL artikli 18 esimese lõiguga?

____________