Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 23.5.2016 – Slovakian valtio v. Achmea BV

(Asia C-284/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja muutoksenhakija: Slovakian valtio

Vastaaja ja vastapuoli: Achmea BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 344 artikla esteenä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kahdenvälisen investointisuojasopimuksen järjestelylle, jonka mukaan sopimusvaltion sijoittaja voi toiseen sopimusvaltioon tehtyjä investointeja koskevan riidan yhteydessä käynnistää viimeksi mainittua vastaan oikeudenkäynnin välimiesoikeudessa, kun investointisuojasopimus on tehty ennen toisen sopimusvaltion unioniin liittymistä mutta välimiesmenettelyn on tarkoitus alkaa vasta sen jälkeen?

Jos kysymykseen 1 vastataan kieltävästi:

onko SEUT 267 artikla esteenä tällaisen järjestelyn käyttämiselle?

Jos kysymyksiin 1 ja 2 vastataan kieltävästi:

onko SEUT 18 artiklan ensimmäinen kohta esteenä tällaisen järjestelyn käyttämiselle kysymyksessä 1 kuvatuissa olosuhteissa?

____________