Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. maijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Slovākijas Republika/Achmea BV

(lieta C-284/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Slovākijas Republika

Atbildētāja: Achmea BV

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 344. pants liedz piemērot tiesisko regulējumu, kas ietverts starp Savienības dalībvalstīm noslēgtā divpusējā nolīgumā par ieguldījumu aizsardzību (tā saucamais Savienības iekšējais BIT nolīgums) un paredz, ka vienas līgumslēdzējas valsts ieguldītājs strīda gadījumā par ieguldījumiem otrā līgumslēdzējā valstī drīkst pret pēdējo uzsākt procesu šķīrējtiesā, ja nolīgums par ieguldījumu aizsardzību ir noslēgts pirms vienas līgumslēdzējas valsts pievienošanās Eiropas Savienībai, bet procesu šķīrējtiesā ir paredzēts uzsākt tikai pēc tam?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai LESD 267. pants liedz piemērot šādu tiesisko regulējumu?

Ja atbilde uz pirmo un otro jautājumu ir noliedzoša:

Vai LESD 18. panta pirmā daļa liedz piemērot šādu tiesisko regulējumu situācijai, kāda ir atspoguļota pirmajā jautājumā?

____________