Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 23. mája 2016 – Slovenská republika/Achmea BV

(vec C-284/16)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Slovenská republika

Odporkyňa: Achmea BV

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 344 ZFEÚ uplatneniu takej úpravy v bilaterálnej dohode o ochrane investícií medzi členskými štátmi Únie [tzv. BIT (Bilateral Investment Treaty) v rámci Únie], podľa ktorej investor z jedného zmluvného štátu v prípade sporu týkajúceho sa investícii v inom zmluvnom štáte môže voči tomuto štátu začať konanie na rozhodcovskom súde, keď dohoda o ochrane investícií bola uzatvorená pred pristúpením jedného zo zmluvných štátov k Únii, ale rozhodcovské konanie má začať až potom?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Bráni článok 267 ZFEÚ uplatneniu takej úpravy?

V prípade zápornej odpovede na prvú a druhú otázku:

Bráni článok 18 ods. 1 ZFEÚ za okolností opísaných v prvej otázke uplatneniu takej úpravy?

____________