Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshofs (Nemčija) 23. maja 2016 – Slovaška republika/Achmea BV

(Zadeva C-284/16)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Slovaška republika

Tožena stranka: Achmea BV

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali člen 344 PDEU nasprotuje uporabi določbe v dvostranskem sporazumu o zaščiti naložb, sklenjenim med državami članicami Unije (tako imenovani BIT znotraj Unije), po kateri lahko investitor iz države članice v primeru spora glede naložb v drugi državi pogodbenici proti slednji začne postopek pred arbitražnim sodiščem, če je bil sporazum o zaščiti naložb sklenjen pred pristopom ene od držav pogodbenic k Uniji, arbitražni postopek pa bi se začel šele po tem?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.    Ali člen 267 PDEU nasprotuje uporabi takšne določbe?

Če je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti nikalno:

3.    Ali člen 18(1) PDEU v okoliščinah, opisanih v prvem vprašanju, nasprotuje uporabi takšne določbe?

____________