Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 23 maj 2016 –Republiken mot Achmea BV

(Mål C-284/16)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande och klagande: Republiken Slovakien

Svarande och motpart: Achmea BV

Tolkningsfrågor/

Utgör artikel 344 FEUF hinder för tillämpningen av en bestämmelse i ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan medlemsstater i unionen (ett så kallat EU-internt BIT) enligt vilken en investerare i en fördragsslutande stat vid en tvist om investeringar i den andra fördragsslutande staten får inleda ett skiljeförfarande mot sistnämnda stat, när investeringsskyddsavtalet ingicks före den ena fördragsslutande statens anslutning till unionen, men skiljeförfarandet inletts först därefter?

Om den första frågan besvaras nekande:

Utgör artikel 267 FEUF hinder för tillämpningen av en sådan bestämmelse?

Om den första och andra frågan besvaras nekande:

Utgör artikel 18.1 FEUF under de omständigheter som anges i den första frågan hinder för en sådan bestämmelse?

____________