Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 – Santa Cruz de Tenerife (Spanien) den 8. juni 2016 – Dragados S.A. mod Cabildo Insular de Tenerife

(Sag C-324/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 – Santa Cruz de Tenerife

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dragados S.A.

Sagsøgt: Cabildo Insular de Tenerife

Præjudicielle spørgsmål

På baggrund af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, artikel 6 og artikel 7, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1 :

Skal direktivets artikel 7, stk. 2, fortolkes således, at en medlemsstat ikke kan betinge betalingen af gældens hovedstol med, at der gives afkald på morarenter?

Skal direktivets artikel 7, stk. 3, fortolkes således, at en medlemsstat ikke kan betinge betalingen af gældens hovedstol med, at der gives afkald på inddrivelsesomkostninger?

Såfremt de to spørgsmål besvares bekræftende

Kan skyldneren, når denne er en ordregivende myndighed, da påberåbe sig partsautonomien for at omgå sin forpligtelse til at betale morarenter og inddrivelsesomkostninger?

____________

1     EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1.