Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuni 2016. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus- Madalmaad) – Universal Music International Holding BV versus Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

(kohtuasi C-12/15)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Valikuline kohtualluvus – Artikli 5 punkt 3 – Lepinguväline kahju – Kahju põhjustanud sündmus – Advokaadi hooletus lepingu koostamisel – Kahju põhjustanud sündmuse toimumise koht)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Universal Music International Holding BV

Kostjad: Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et põhikohtuasjaga sarnases olukorras ei saa „kahjustava sündmuse toimumise kohaks“ muude seoste puudumisel pidada kohta, mis asub liikmesriigis, kus kahju tekkis, kui selle kahju puhul on tegemist üksnes rahalise kaotusega, mis tekib otse hageja pangakontol ja mis on mõnes muus liikmesriigis toime pandud ebaseadusliku teo tagajärg.

Määruse nr 44/2001 alusel kohtualluvuse kindlaks määramisel peab asja menetlev kohus hindama kogu tema käsutuses olevat teavet, sealhulgas vajaduse korral ka kostja esitatud vastuväiteid.

____________

1 ELT C 89, 16.3.2015.