Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Spanien) den 23. maj 2016 – Schweppes S.A. mod Exclusivas Ramírez S.L. m.fl.

(Sag C-291/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Schweppes S.A.

Sagsøgte: Exclusivas Ramírez S.L., Red Paralela S.L., Carboniques Montaner S.L., Orangina Schweppes Holding BV og Schweppes International Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Er det foreneligt med artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 1 , og med artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF 2 samt artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2436 3 , at indehaveren af et varemærke i en eller flere medlemsstater forhindrer parallelimport eller markedsføring af varer fra en anden medlemsstat med det identiske eller næsten identiske varemærke, som en tredjemand er indehaver af, når indehaveren har fremmet et globalt varemærkeimage, som er knyttet til den medlemsstat, hvorfra de varer, som indehaveren vil forbyde, kommer?

Er salg af en vare under et inden for EU velkendt varemærke, når de registrerede indehavere i hele EØS opretholder et globalt varemærkeimage, hvorved der skabes forveksling hos forbrugeren om varens kommercielle oprindelse, foreneligt med artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF samt artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2436?

Er det foreneligt med artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF og med artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2436, at indehaveren af identiske eller næsten identiske nationale varemærker i forskellige medlemsstater modsætter sig indførsel til en medlemsstat, hvor denne er indehaver af varemærket, af varer forsynet med et varemærke, som er identisk med eller ligner dennes varemærke, fra en medlemsstat, hvor denne ikke er indehaver af varemærket, når denne i mindst en anden medlemsstat, hvor denne er indehaver af varemærket, udtrykkeligt eller stiltiende har givet samtykke til at indføre de samme varer?

Er det foreneligt med artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF, artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2436 og artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at indehaver A af varemærket X i en medlemsstat modsætter sig indførslen af varer forsynet med det pågældende varemærke, såfremt varerne hidrører fra en anden medlemsstat, hvor et varemærke, der er identisk med X (Y) er registreret af en anden indehaver B, som markedsfører varen, og:

–    indehaver A og indehaver B opretholder indbyrdes stærke økonomiske og handelsmæssige forbindelser, men er ikke strengt afhængige af hinanden med henblik på en fælles anvendelse af varemærket X

–    indehaver A og indehaver B opretholder en koordineret varemærkestrategi om bevidst hos den relevante kundekreds at fremme et billede eller image af et samlet og globalt varemærke; eller

–    indehavere A og indehaver B har indbyrdes stærke økonomiske og handelsmæssige forbindelser, men er ikke strengt afhængige af hinanden med henblik på en fælles anvendelse af varemærket X, og de opretholder endvidere en koordineret varemærkestrategi om bevidst hos den relevante kundekreds at fremme et billede eller image af et samlet og globalt varemærke?

____________

1     EFT C 202 af 7.6.2002.

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 336, s. 1).