Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen (Nederlandene) den 27. maj 2016 – Bas Jacob Adriaan Krijgsman mod Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

(Sag C-302/16)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Sagsøgt: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Præjudicielt spørgsmål

Hvilke (formelle og materielle) krav må der stilles til opfyldelse af meddelelsespligten efter artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning nr. 261/2004 1 , såfremt transportaftalen er kommet i stand via en rejseagent, eller såfremt bookingen er sket via et websted?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, S. 1).