Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 22 юни 2016 г. — MP/Secretary of State for the Home Department

(Дело C-353/16)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: MP

Ответник: Secretary of State for the Home Department

Преюдициален въпрос

Попада ли под действието на член 2, буква д) във връзка с член 15, буква б) от Директива 2004/83/ЕО1 на Съвета реалната опасност от тежки посегателства върху физическото и психологическо здраве на молителя при евентуалното му връщане в страната на произход, произтичаща от предходни изтезания или нечовешко или унизително отнасяне, за които е била отговорна страната по произход?

____________

1 Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52).