Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 22. června 2016 – MP v. Secretary of State for the Home Department

(Věc C-353/16)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Žalobce: MP

Žalovaný: Secretary of State for the Home Department

Předběžná otázka

Vztahuje se čl. 2 písm. e) ve spojení s čl. 15 písm. b) směrnice Rady 2004/83/ES1 na reálnou hrozbu vážné fyzické nebo psychické újmy na zdraví žalobce v případě vrácení do země původu, která vyplývá z předchozího mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení, za něž byla země původu odpovědná?

____________

1 Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení

Úř. Věst. L 304, s. 12