Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 22. juunil 2016 – MP versus Secretary of State for the Home Department

(kohtuasi C-353/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: MP

Vastustaja: Secretary of State for the Home Department

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu direktiivi 2004/83/EÜ1 artikli 2 punkt e koosmõjus artikli 15 punktiga b hõlmab reaalset ohtu, et edasikaebaja füüsiline või vaimne tervis kannataks tema päritoluriiki tagasi saatmisel tõsist kahju tulenevalt tema varasemast piinamisest või ebainimlikust või väärikust alandavast kohtlemisest, mille eest päritoluriik oli vastutav?

____________

1 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (EÜT L 304, 30.9.2004, lk 12; ELT eriväljaanne 09/07, lk 96).