Language of document :

A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2016. június 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MP kontra Secretary of State for the Home Department

(C-353/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: MP

Alperes: Secretary of State for the Home Department

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2004/83/EK tanácsi irányelv1 15. cikkének b) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének e) pontja magában foglalja-e származási országába való visszatérése esetén a kérelmező fizikai vagy pszichikai egészségének súlyos sérelmével szembeni fenyegetettséget, amely olyan korábbi kínzás vagy embertelen vagy megalázó bánásmód eredménye, amelyért a származási ország felelős?

____________

1 A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.).