Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 22. jūnijā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – MP/Secretary of State for the Home Department

(lieta C-353/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court of the United Kingdom

Pamatlietas puses

Prasītājs: MP

Atbildētāja: Secretary of State for the Home Department

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2004/83/EK 1 2. panta e) punkts, skatot to kopsakarā ar tās 15. panta b) punktu, attiecas uz reālu smaga kaitējuma risku prasītāja fiziskajai vai garīgajai veselībai, kas rastos, ja viņš atgrieztos izcelsmes valstī, un kurš izriet no spīdzināšanas vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās, no kā prasītājs cietis pagātnē un par ko ir atbildīga izcelsmes valsts?

____________

1  2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/83/EK par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu OV L 304, 12. lpp.