Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 22 czerwca 2016 r. – MP / Secretary of State for the Home Department

(Sprawa C-353/16)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Supreme Court of the United Kingdom

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: MP

Druga strona postępowania: Secretary of State for the Home Department

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 lit. e) w związku z art. 15 lit. b) unijnej dyrektywy Rady 2004/83/WE obejmuje sytuację, w której powrót skarżącego do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy na zdrowiu fizycznym lub psychicznym w związku z jego wcześniejszymi torturami lub nieludzkim lub poniżającym traktowaniem, za które odpowiedzialność ponosi państwo pochodzenia?

____________