Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 7 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Дело C-476/14)1

(Преюдициално запитване — Директиви 98/6/ЕО и 2005/29/ЕО — Защита на потребителите — Реклама с обозначаване на цената — Понятия „оферта“ и „цена с включени данъци“ — Задължение за включване в продажната цена на моторно превозно средство на задължителните допълнителни разходи за докарването на това превозно средство)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Citroën Commerce GmbH

Ответник: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Диспозитив

Член 3 от Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите, във връзка с член 1 и член 2, буква а) от нея трябва да се тълкува в смисъл, че разходите за докарване на моторно превозно средство от производителя до продавача, дължими от потребителя, трябва да бъдат включени в продажната цена на това превозно средство, посочена в направена от търговец реклама, когато предвид всички характеристики на тази реклама тя се схваща от потребителя като оферта относно това превозно средство. Запитващата юрисдикция следва да провери дали всички тези условия са изпълнени.

____________

1 ОВ C 462, 22.12.2014 г.