Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 7. jūlija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(lieta C-476/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīvas 98/6/EK un 2005/29/EK – Patērētāju aizsardzība – Reklāma ar cenas norādīšanu – Jēdzieni “piedāvājums” un “cena, tostarp visi nodokļi” – Pienākums mehāniskā transportlīdzekļa pārdošanas cenā iekļaut obligātos papildu izdevumus saistībā ar šī transportlīdzekļa pārvešanu

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Citroën Commerce GmbH

Atbildētāja: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvas 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas, 3. pants, aplūkots kopsakarā ar tās 1. pantu un 2. panta a)  punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka izdevumi saistībā ar mehāniskā transportlīdzekļa pārvešanu no ražotāja līdz pārdevējam, kuri ir jāsedz patērētājam, ir jāiekļauj šī transportlīdzekļa pārdošanas cenā, kas norādīta tirgotāja izvietotajā reklāmā, tad, kad, ņemot vērā visas šīs reklāmas iezīmes, tā patērētāja ieskatā veido minētā transportlīdzekļa piedāvājumu. Iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai visi šie elementi ir īstenojušies.

____________

1     OV C 462, 22.12.2014.