Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 7 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Citroën Commerce GmbH mot Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(C-576/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiven 98/6/EG och 2005/29/EG – Konsumentskydd – Reklam med prisangivelse – Begreppen ”erbjudande” och ”priset inklusive skatter” – Skyldighet att i försäljningspriset för en bil inkludera den tillkommande oundvikliga kostnaden för transport av fordonet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Citroën Commerce GmbH

Motpart: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Domslut

Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter, jämförd med artiklarna 1 och artikel 2 a i samma direktiv, ska tolkas så, att kostnaden för att transportera en bil från tillverkaren till återförsäljaren, vilken belastar konsumenten, ska inkluderas i det försäljningspris för fordonet som näringsidkaren anger i sin reklam när reklamen, med beaktande av dess samtliga särdrag, i konsumenternas ögon innehåller ett erbjudande avseende nämnda fordon. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva huruvida samtliga dessa omständigheter är för handen.

____________

(1 ) EUT C 462, 22.12.2014