Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative (Luksemburg) 24. juunil 2016 – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem jt

(kohtuasi C-358/16)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour administrative

Põhikohtuasja pooled

Kohtuotsust vaidlustavad kolmandad isikud: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem jt

Eelotsuse küsimused

1.    Kas konkreetsemalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta (harta) artikli 41 foonil, milles on sätestatud hea halduse põhimõte, hõlmab „kriminaalõiguse valdkonda kuuluvate juhtumite“ erand, mis on esitatud nii Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ1 , artikli 54 lõikes 1 in fine kui ka sama artikli 54 lõike 3 alguses, niisugust juhtumit, mis kuulub siseriikliku õigusakti kohaselt halduskaristuse alla, aga mida loetakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (EIÕK) seisukohast kriminaalõiguse valdkonda kuuluvaks, nagu põhikohtuasjas arutatav karistus, mille määras liikmesriigi reguleeriv asutus, s.o riiklik järelevalveasutus, ja mis seisneb selles, et liikmesriigi advokatuuri liikmele antakse korraldus mitte enam töötada nimetatud reguleeriva asutuse kontrollitavas asutuses juhatuse liikme ülesannetes või muul ametikohal, mille jaoks on nõutav tegevusluba, andes talle seejuures korralduse kõikidelt seonduvatelt ametikohtadelt esimesel võimalusel tagasi astuda?

2. Kuna eespool nimetatud halduskaristus, mida loetakse selliseks liikmesriigi õiguses, määrati haldusmenetluses, siis mil määral mõjutavad ametisaladuse hoidmise kohustust, millele võib liikmesriigi järelevalveasutus eespool nimetatud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 54 sätete alusel tugineda, õiglase kohtumenetluse nõuded, mis hõlmavad tõhusat õiguskaitsevahendit, nagu need tulenevad harta artiklist 47, koostoimes paralleelselt EIÕK artiklitest 6 ja 13 tulenevate õiglase kohtumenetluse ja õiguskaitsevahendi tõhususe nõuetega ning harta artiklis 48 ette nähtud tagatistega, pidades konkreetsemalt silmas puudutatud isiku täielikku juurdepääsu halduskaristuse määranud asutuse – mis on ühtlasi liikmesriigi järelevalveasutus – haldustoimikule karistatud isiku tsiviilhuvide ja -õiguste kaitseks?

____________

1 EÜT L 145, lk 1.