Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative (Luxemburg) on esittänyt 24.6.2016 – Asianajaja Pierre Delandmeter ja Patrick Littaye v. Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)

(Asia C-358/16)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Asianajaja Pierre Delandmeter ja Patrick Littaye

Vastaaja: Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan erityisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 41 kohta, jossa vahvistetaan hyvän hallinnon periaate, kattaako sekä rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY1 54 artiklan 1 kohdan viimeiseen virkkeeseen että saman 54 artiklan 3 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen sisältyvä poikkeus, joka koskee ”rikoslainsäädännön piiriin kuuluvia tapauksia”, tapauksen, jossa on kansallisen lainsäädännön mukaan kyse hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä, mutta joka kuuluu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen ihmisoikeussopimuksen (jäljempänä ihmisoikeussopimus) kannalta rikoslainsäädännön piiriin, kuten pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan seuraamuksen, jonka on määrännyt kansallinen sääntelyviranomainen eli kansallinen valvontaviranomainen ja jonka nojalla kansallisen asianajoyhteisön jäsen on määrätty lopettamaan toiminta kyseisen sääntelyviranomaisen valvoman yhteisön hallituksen jäsenenä tai kaikissa muissakin tehtävissä, jotka edellyttävät hyväksymistä, samalla kun hänet on määrätty eroamaan kaikista siihen liittyvistä tehtävistään mahdollisimman nopeasti?

Siltä osin kuin edellä mainittu hallinnollinen seuraamus, jota pidetään kansallisessa lainsäädännössä hallinnollisena seuraamuksena, kuuluu hallinnolliseen menettelyyn, missä määrin salassapitovelvollisuutta, johon kansallinen valvontaviranomainen voi vedota edellä mainitun direktiivin 2004/39/EY 54 artiklan säännösten nojalla, rajoittavat perusoikeuskirjan 47 artiklaan perustuvat tehokkaan oikeussuojakeinon sisältävän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset, joita on tarkasteltava niiden vaatimusten valossa, jotka ilmenevät samanaikaisesti oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevista ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklasta sekä perusoikeuskirjan 48 artiklan mukaisista takeista, erityisesti siitä näkökulmasta, että oikeussubjektilla, jolle seuraamus on määrätty, on etujensa ja siviilioikeuksiensa puolustamista varten oikeus tutustua sellaisen hallinnollisen seuraamuksen määränneen viranomaisen koko hallinnolliseen asiakirja-aineistoon, joka on samaan aikaan kansallinen valvontaviranomainen?

____________

1 EUVL L 145, 30.4.2004.