Language of document :

A Cour administrative (Luxembourg) által 2016. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem és társai

(C-358/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour administrative

Az alapeljárás felei

Felperesek: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) a megfelelő ügyintézés elvét megállapító 41. cikke fényében, a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 54. cikke (1) bekezdésének végén, valamint az ugyanezen 54. cikk (3) bekezdésének elején szereplő a „büntetőjog hatálya alá tartozó esetekre” vonatkozó kivétel magában foglalja-e azt az esetet, amelyben a nemzeti jog alapján olyan közigazgatási, de az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a továbbiakban: EJEE) szempontjából a büntetőjogba tartozónak tekintett szankció alkalmazására kerül sor, mint amilyen az alapeljárásban vitatott, a nemzeti felügyeleti hatóság, mint nemzeti szabályozó által alkalmazott szankció, amellyel a nemzeti ügyvédi kamara egy tagját az említett szabályozó által felügyelt jogi személynél ellátott igazgatói, vagy bármely más engedélyköteles megbízatás ellátásának megszüntetésére kötelezték, valamint arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül mondjon le valamennyi ezzel összefüggő megbízatásáról?

2)    Amennyiben a fent hivatkozott szankció, amely nemzeti szinten közigazgatásinak szankciónak tekinthető, közigazgatási eljárás hatálya alá tartozik, a fent hivatkozott 2004/39/EK irányelv 54. cikkének rendelkezései alapján milyen mértékig hivatkozhat egy nemzeti felügyeleti hatóság a szakmai titoktartási kötelezettségére, befolyásolják-e ezt a hatékony jogorvoslatot is magában foglaló tisztességes eljárás követelményei, amelyek a Charta 47. cikkéből erednek, és amelyeket az ezzel párhuzamosan a tisztességes eljárásnak és a hatékony jogorvoslatnak az EJEE 6. és 13. cikkéből eredő követelményeivel, és a Charta 48. cikkében szabályozott garanciákkal összefüggésben kell értékelni, különös tekintettel a szankcióval érintett személy azon jogára, hogy érdekei és polgári jogai védelme érdekében teljes körűen hozzáférhessen a közigazgatási szankciót kiszabó nemzeti felügyeleti hatóság közigazgatási iratanyagához?

____________

1 HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 263. o.