Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. jūnijā iesniedza Cour administrative (Lukemburga) – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, un partneri

(lieta C-358/16)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour administrative

Pamatlietas puses

Parties requérantes: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, un partneri

Prejudiciālie jautājumi

Vai, it īpaši ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Hartas) 41. pantu, kas ir veltīts labas pārvaldības principam, “gadījumu, kas attiecas uz krimināltiesībām” izņēmums, kas ir minēts in fine gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK 1 , 54. pantā, gan šī paša 54. panta 3. punkta sākumā, attiecas uz tādu administratīva soda gadījumu atbilstoši valsts tiesību aktiem, bet aplūkojot to Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECPK) aspektā kā tādu, kas ietilpst krimināltiesībās, kāds ir pamatlietā aplūkotais sods, ko ir uzlikusi valsts uzraudzības iestāde, un kas izpaužas tādējādi, ka valsts advokatūras loceklim tiek noteikts izbeigt pildīt minētā regulatora uzraudzītās juridiskās personas funkcijas vai citas funkcijas, kas ir jāapstiprina, norīkojot viņam atteikties no visām savām attiecīgajām funkcijām, cik ātri vien iespējams?

Vai minētais administratīvais sods, kas par tādu tiek uzskatīts valsts tiesībās, attiecas uz administratīvu procedūru, kurā pienākumu glabāt profesionālo noslēpumu, uz ko valsts uzraudzības iestāde var atsaukties, pamatojoties uz iepriekš minētajām Direktīvas 2004/39/EK 54. panta normām, ierobežo taisnīgas tiesas prasības, kas ietver tiesības uz efektīvu tiesību aizstāvību tiesā, kas izriet no Hartas 47. panta, neņemot vērā attiecībām uz prasībām, kas izriet vienlaikus no ECPK 6. un 13. panta saistībā ar lietas taisnīgu izskatīšanu un tiesību uz tiesību aizstāvību tiesā, visas Hartas 48. pantā paredzētās garantijas it īpaši, attiecībā uz personas pilnīgu piekļuvi administratīvā soda autora administratīvajai lietai, kas vienlaikus ir valsts uzraudzības iestāde, lai aizsargātu sodītās personas civilās intereses un tiesības?

____________

1      OV L 145, 1. lpp.