Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 24. júna 2016 – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, a i.

(vec C-358/16)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Tretie osoby odvolávajúce sa proti rozsudku: UBS (Luxemburg) SA, Alain Hondequin, Holzem, a i.

Prejudiciálne otázky

Zahŕňa výnimka stanovená pre ‚prípady upravené trestným právom‘ uvedená tak v článku 54 ods. 1 in fine smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a zrušuje sa smernica Rady 93/22/EHS1 , ako aj na začiatku odseku 3 toho istého článku 54, a to predovšetkým v súvislosti s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie (Charty) ustanovujúcim zásadu riadnej správy vecí verejných, takú situáciu, ktorá podľa vnútroštátnej právnej úpravy spadá do správnej sankcie, ale z hľadiska Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) sa považuje za spadajúcu do trestného práva, akou je sporná sankcia vo veci samej, uložená štátnym regulačným úradom, resp. vnútroštátnym orgánom dohľadu, ktorá spočíva v prikázaní členovi vnútroštátnej advokátskej komory, aby v subjekte, nad ktorým vykonáva dohľad štátny regulačný úrad, prestal vykonávať funkciu člena predstavenstva alebo inú funkciu podliehajúcu schváleniu a aby súčasne čo najskôr odstúpil zo všetkých svojich funkcií?

Vzhľadom na to, že uvedená správna sankcia, považovaná za takú podľa vnútroštátneho práva, je predmetom správneho konania, do akej miery je vyššie uvedená povinnosť zachovať služobné tajomstvo, ktorej sa môže domáhať vnútroštátny orgán dohľadu na základe ustanovení článku 54 už citovanej smernice 2004/39/ES, podmienená požiadavkami na spravodlivý proces vrátane požiadaviek účinného prostriedku nápravy vyplývajúcimi z článku 47 Charty, ktoré treba zohľadniť v spojení s požiadavkami vyplývajúcimi z článkov 6 a 13 EDĽP, ktoré sa týkajú spravodlivého procesu a účinného prostriedku nápravy, ako aj v spojení so zárukami ustanovenými v článku 48 Charty, konkrétne z hľadiska úplného prístupu osoby, proti ktorej sa vedie správne konanie, k správnemu spisu ukladateľa správnej sankcie, ktorý je súčasne vnútroštátnym orgánom dohľadu, aby táto osoba, ktorej bola uložená sankcia, mohla chrániť svoje záujmy a občianske práva?

____________

1 Ú. v. EÚ L 145, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 263.