Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg) 24. junija 2016 – UBS (Luksemburg) SA, Alain Hondequin, Holzem in drugi

(Zadeva C-358/16)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem in drugi

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je na podlagi zlasti člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina), ki določa načelo dobrega upravljanja, z izjemo za „primere, za katere velja kazensko pravo“, ki je določena tako na koncu odstavka 1 člena 54 Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS1 kot na začetku odstavka 3 tega člena 54, zajet primer, v katerem je v skladu z nacionalno zakonodajo naložena upravna sankcija, ki pa z vidika Evropske konvencije o človekovih pravicah spada v kazensko pravo, kot je sankcija, obravnavana v postopku v glavni stvari, ki jo je naložil nacionalni regulativni organ, nacionalni nadzorni organ, in s katero je članu nacionalne odvetniške zbornice naloženo, naj pri subjektu, ki ga nadzoruje navedeni regulativni organ, preneha opravljati upravno funkcijo ali drugo funkcijo, za katero je potrebna odobritev, in naj z vseh svojih tovrstnih funkcij čimprej odstopi?

2. Če je navedena upravna sankcija, ki se kot taka obravnava v nacionalnem pravu, naložena v upravnem postopku, v kakšnem obsegu je obveznost varovanja poklicne skrivnosti, na katero se lahko sklicuje nacionalni nadzorni organ na podlagi določb člena 54 navedene Direktive 2004/39/ES, pogojena z zahtevami poštenega sojenja, ki zajemajo učinkovito pravno sredstvo, kot izhajajo iz člena 47 Listine, in se morajo obravnavati v povezavi z zahtevami, ki vzporedno izhajajo iz členov 6 in 13 EKČP v zvezi s poštenim sojenjem in učinkovitostjo pravnega sredstva ter iz jamstev, določenih v členu 48 Listine, zlasti ob upoštevanju neomejenega dostopa stranke v upravnem postopku – za obrambo interesov in državljanskih pravic sankcionirane stranke v upravnem postopku – do upravnega spisa organa, ki je naložil upravno sankcijo in ki je hkrati nacionalni nadzorni organ?

____________

1 UL L 145, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 263.