Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juni 2016 – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem m.fl.

(Mål C-358/16)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klaganden: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, m.fl.

Tolkningsfrågor

Mot bakgrund av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) som slår fast rätten till en god förvaltning, omfattar det undantag som avser ’fall som omfattas av straffrättsliga bestämmelser’ – som återges såväl in fine i artikel 54.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG1 , som i början av artikel 54.3 i samma direktiv – en situation som enligt nationell rätt avser en administrativ sanktion, men som enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) kan anses som straffrättslig, såsom den sanktion som det nationella målet rör, som ålagts av den nationella tillsynsmyndigheten, den nationella kontrollmyndigheten, och innebär att en medlem av det nationella advokatsamfundet förpliktas att upphöra med att utöva verksamhet som styrelseledamot eller någon annan befattning som kräver auktorisation vid ett organ som övervakas av nämnda tillsynsmyndighet och att utan dröjsmål avgå från alla sina befattningar i bolaget?

Mot bakgrund av att den sanktion som nämns ovan, som enligt nationell rätt utgör en administrativ sanktion, ålagts i ett förvaltningsförfarande, i vilken mån är då den tystnadsplikt som en nationell kontrollmyndighet kan åberopa med stöd av artikel 54 i direktiv 2004/39/EG villkorad av kravet på en rättvis rättegång, innefattande rätten till ett effektivt rättsmedel, enligt artikel 47 i stadgan – jämförd med de krav som samtidigt följer av artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen om en rättvis rättegång och rätten till ett effektivt rättsmedel samt de garantier som föreskrivs i artikel 48 i stadgan –, särskilt med avseende på rätten för den person som ålagts en sanktion att få full tillgång till den administrativa akten hos den myndighet som ålagt den administrativa sanktionen och som samtidigt är den nationella kontrollmyndighet som den person som ålagts en sanktion vänder sig till för att tillvarata sin rätt till försvar och sina civila rättigheter?

____________

1 EUT L 145, 2004, s. 1.