Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Saksa) – Rikosoikeudenkäynti Piotr Kossowskia vastaan

(Asia C-486/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus – 54 artikla ja 55 artiklan 1 kappaleen a kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 50 artikla – Ne bis in idem periaate – Syytettyä henkilöä koskevan syytteen tutkittavaksi ottaminen jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun syyttäjäviranomainen toisessa jäsenvaltiossa on päättänyt häntä vastaan aloitetun rikosoikeudellisen menettelyn ilman perusteellista esitutkintaa – Asiaa ei ole arvioitu aineellisesti)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Piotr Kossowski

Generalstaatsanwaltschaft Hamburgin osallistuessa asian käsittelyyn

Tuomiolauselma

Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14. kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin Schengenissä (Luxemburg) 19.6.1990, 54 artiklassa ilmaistua ne bis in idem periaatetta, kun se luetaan yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että virallisen syyttäjän päätöstä, jolla päätetään syytemenettely ja keskeytetään henkilöä koskeva esitutkinta lainvoimaisesti sillä varauksella, että se voidaan aloittaa uudelleen tai päätös voidaan peruuttaa, ilman, että olisi määrätty seuraamuksia, ei voida pitää näissä artikloissa tarkoitettuna lainvoimaisena ratkaisuna, kun päätöksen perusteluista käy ilmi, että kyseinen menettely on keskeytetty ilman perusteellisen esitutkinnan suorittamista, ja se, että asianomistajaa ja mahdollista todistajaa ei ole kuultu, on osoitus siitä, että tällaista tutkintaa ei ole suoritettu.

____________

1 EUVL C 16, 19.1.2015.