Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Tyskland) – brottmål mot Piotr Kossowski

(Mål C-486/14)1

(Begäran om förhandsavgörande – Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet – Artiklarna 54 och 55.1a – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 50 – Principen ne bis in idem – Huruvida åtal kan väckas mot en tilltalad i en medlemsstat sedan det straffrättsliga förfarandet mot vederbörande i en annan medlemsstat avslutats av åklagaren utan att det gjorts en ingående undersökning – Målet har inte prövats i sak)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Piotr Kossowski

ytterligare deltagare i rättegången: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Domslut

Principen ne bis in idem i artikel 54 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, som undertecknades i Schengen (Luxemburg) den 19 juni 1990, jämförd med artikel 50 i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på så sätt att ett beslut av åklagarmyndigheten att avsluta det straffrättsliga förfarandet och att slutligt lägga ned förundersökningen mot en person – med förbehåll för att förundersökningen återupptas eller att beslutet upphävs – utan att någon påföljd har dömts ut, inte kan kvalificeras som en lagakraftägande dom i den mening som avses i dessa bestämmelser, när det framgår av beslutets motivering att förfarandet har avslutats utan att det gjorts någon mer ingående utredning. Den omständigheten att målsäganden och ett eventuellt vittne inte har hörts utgör härvidlag ett indicium på att det inte har gjorts någon sådan utredning.

____________

1 EUT C 16, 19.1.2015.