Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhého senátu)

11. dubna 2016

Věc F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

v.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení rozhodnutí – Zaměstnanci ESVČ – Smluvní zaměstnanec – Smluvní zaměstnanec pro pomocné práce – Překvalifikování smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce na smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou – Odmítnutí“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se T. Rouffaud domáhal zejména zrušení rozhodnutí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 6. srpna 2012, kterým byla zamítnuta jeho žádost, aby se doba služby, kterou odpracoval při plnění smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce, považovala za dobu služby odpracovanou v postavení smluvního zaměstnance a aby jeho po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou byly překvalifikovány na smlouvu na dobu neurčitou.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech F‑59/13 a F‑59/13 RENV. Evropská služba pro vnější činnost ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věci T‑457/14 P a nahradí náklady řízení vynaložené T. Rouffaudem ve věci T‑457/14 P.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci pro pomocné práce – Překvalifikování smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce na smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou – Vyloučení

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, články 3a a 3b)

2.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijímání do zaměstnání – Posouzení pracovních činností, které mohou spadat do různých funkčních skupin – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 80 odst. 2)

3.      Úředníci – Zaměstnanci pro pomocné práce – Překvalifikování smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce na dobu určitou na smlouvu smluvního zaměstnance na dobu neurčitou – Podmínky – Obnovení – Pojem

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 3a)

1.      Právo smluvního zaměstnance, aby jeho smlouva na dobu určitou byla změněna na smlouvu na dobu neurčitou, je důsledkem jeho zaměstnání na základě smlouvy smluvního zaměstnance, na kterého se vztahuje článek 3a pracovního řádu ostatních zaměstnanců, a ne na základě smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce, na kterého se vztahuje článek 3b tohoto pracovního řádu, neboť tuto posledně uvedenou smlouvu nelze překvalifikovat na smlouvu na dobu neurčitou.

Podle článku 3b pracovního řádu je tedy využití smluvních zaměstnanců pro pomocné práce vyloučeno v případě použití článku 3a pracovního řádu. V důsledku toho je příslušný orgán povinen v každém jednotlivém případě posoudit, zda smluvní zaměstnanec, kterého hodlá přijmout, má být přijat na základě smlouvy smluvního zaměstnance ve smyslu článku 3a pracovního řádu, nebo na základě smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce podle článku 3b pracovního řádu.

Smluvní zaměstnanci přijatí do zaměstnání v sídle orgánu na výkon činností odpovídajících funkční skupině I, tedy manuálních nebo podpůrných správně technických činností, mohou být v této souvislosti přijati jen na základě smlouvy smluvního zaměstnance uvedeného v článku 3a pracovního řádu. Je-li smluvní zaměstnanec přijat do zaměstnání v sídle orgánu na výkon činností odpovídajících funkčním skupinám II, III nebo IV, je příslušný orgán povinen nabídnout mu smlouvu smluvního zaměstnance pro pomocné práce, na kterého se vztahuje článek 3b pracovního řádu.

Kromě toho v delegacích Unie mohou být smluvní zaměstnanci přijati pouze podle článku 3a pracovního řádu, a to bez ohledu na funkční skupinu, které odpovídají vykonávané činnosti.

(viz body 42, 43, 48 a 49)

2.      Článek 80 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců sice nevysvětluje rozdíl mezi podpůrnými správně technickými činnostmi odpovídajícími funkční skupině I a administrativními činnostmi odpovídajícími funkční skupině IV, je však třeba tomu rozumět tak, že s ohledem na požadavky, které musí být splněny pro zařazení do funkční skupiny IV, jakož i na vysoké platové třídy přiznané smluvním zaměstnancům zařazeným do této funkční skupiny jsou administrativní činnosti svěřené těmto zaměstnancům mnohem důležitější, složitější a zodpovědnější než podpůrné správně technické činnosti svěřované smluvním zaměstnancům zařazeným do funkční skupiny I. Kromě toho orgány, instituce a jiné subjekty Unie disponují širokou posuzovací pravomocí při posuzování pracovních činností, které mohou být zařazeny do různých funkčních skupin uvedených v čl. 80 odst. 2 pracovního řádu, včetně skupin I a IV.

(viz bod 61)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: rozsudek ze dne 19. září 2013, Gheysens v. Rada, F‑83/08, EU:F:2013:133, bod 33

3.      Smlouvu smluvního zaměstnance pro pomocné práce podle čl. 3a pracovního řádu ostatních zaměstnanců nelze považovat za obnovení smlouvy smluvního zaměstnance, kterou se řídilo první zaměstnání dotyčné osoby, v případě, kdy tyto dvě smlouvy po sobě nenásledují bez přerušení.

(viz bod 65)