Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM (Anden Afdeling)

11. april 2016

Sag F-59/13 RENV

Thierry Rouffaud

mod

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS)

»Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ansatte i EEAS – kontraktansat – kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner – ændring af en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner til en tidsubegrænset kontrakt som kontraktansat – afslag«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Thierry Rouffaud bl.a. har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen af 6. august 2012 truffet af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) om afslag på hans ansøgning om, at den tjenestetid, som han havde tilbagelagt i henhold til en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner, skal anses for at udgøre tjenestetid, der er tilbagelagt som kontraktansat, og om, at hans flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter ændres til en tidsubegrænset kontrakt.

Udfald:      Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger i sag F-59/13 og sag F-59/13 RENV. EEAS bærer sine egne omkostninger i sag T-457/14 P og betaler de af Thierry Rouffaud afholdte omkostninger i sag T-457/14 P.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – hjælpeansatte – ændring af en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner til en tidsubegrænset kontrakt som kontraktansat – udelukket

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 3a og 3b)

2.      Tjenestemænd – kontraktansatte – ansættelse – bedømmelse af de opgaver, der kan henhøre under de forskellige ansættelsesgrupper – ansættelsesmyndighedens skønsbeføjelse

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 80, stk. 2)

3.      Tjenestemænd – hjælpeansatte – ændring af en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner til en tidsubegrænset kontrakt som kontraktansat – betingelser – fornyelse – begreb

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 3a)

1.      Retten for en kontraktansat til at få sin tidsbegrænsede kontrakt ændret til en tidsubegrænset kontrakt er konsekvensen af hans ansættelse i henhold til en kontrakt som kontraktansat, jf. artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, og ikke i henhold til en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner, jf. ansættelsesvilkårenes artikel 3b, idet sidstnævnte kontrakt ikke kan ændres til en tidsubegrænset kontrakt.

Således er brugen af kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner ifølge ansættelsesvilkårenes artikel 3b udelukket i de tilfælde, hvor ansættelsesvilkårenes artikel 3a finder anvendelse. Følgelig er den pågældende institution forpligtet til i det enkelte tilfælde at undersøge, om den kontraktansatte, som den ønsker at ansætte, skal ansættes i henhold til en kontrakt som kontraktansat som omhandlet i ansættelsesvilkårenes artikel 3a eller i henhold til en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner i henhold til ansættelsesvilkårenes artikel 3b.

I denne forbindelse kan kontraktansatte ansat i en institutions hovedsæde med henblik på at udføre opgaver svarende til ansættelsesgruppe I, dvs. manuelle eller administrative støttefunktioner, kun ansættes i henhold til en kontrakt som kontraktansat som omhandlet i ansættelsesvilkårenes artikel 3a. Når en kontraktansat ansættes i en institutions hovedsæde med henblik på at udføre opgaver svarende til ansættelsesgruppe II, III eller IV, er den pågældende institution forpligtet til at tilbyde ham en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner som omhandlet i ansættelsesvilkårenes artikel 3b.

I øvrigt kan kontraktansatte i Unionens delegationer kun ansættes i henhold til ansættelsesvilkårenes artikel 3a, og dette uafhængigt af hvilken ansættelsesgruppe de udøvede opgaver henhører under.

(jf. præmis 42, 43, 48 og 49)

2.      Selv om det er korrekt, at artikel 80, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ikke forklarer, hvilken forskel der er mellem administrative støttefunktioner, som henhører under ansættelsesgruppe I, og administrationsopgaver, der henhører under ansættelsesgruppe IV, må det, henset til de krav, der skal opfyldes for at blive indplaceret i ansættelsesgruppe IV samt de høje lønklasser, som tildeles kontraktansatte indplaceret i denne ansættelsesgruppe, antages, at de administrationsopgaver, der tildeles sidstnævnte, er meget mere komplekse og ansvarskrævende end de administrative støttefunktioner, der påhviler kontraktansatte indplaceret i ansættelsesgruppe I. I øvrigt råder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer over et vidt skøn ved bedømmelsen af de opgaver, der kan henhøre under de forskellige ansættelsesgrupper, herunder ansættelsesgruppe I og ansættelsesgruppe IV, der er omhandlet i artikel 80, stk. 2, i ansættelsesvilkårene.

(jf. præmis 61)

Henvisning til:

Personaleretten: dom af 19. september 2013, Gheysens mod Rådet, F-83/08, EU:F:2013:133, præmis 33

3.      En kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner som omhandlet i artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte kan ikke anses for en forlængelse af den kontrakt som kontraktansat, der regulerede den berørtes første ansættelse, i det tilfælde, hvor disse to kontrakter ikke følger efter hinanden uden afbrydelse.

(jf. præmis 65)