Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. července 2016 – Piessevaux v. Rada

(Věc F-94/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Nároky na důchod získané před nástupem do služebního poměru v Unii podle vnitrostátního důchodového systému – Převedení do unijního důchodového systému – Návrh na započtení příspěvkových let – Námitka nepřípustnosti – Pojem ,akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vincent Piessevaux (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti, poté D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti, poté J.-N. Louis, advokát, nakonec L. Ponteville, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU) týkajících se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Vincent Piessevaux ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

____________

1     Úř. věst. C 336, 16. 11. 2013, s. 32.