Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Piessevaux mot rådet

(Mål F–94/13)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pension – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag avseende tillgodoräknande av tjänsteår – Invändning om rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vincent Piessevaux (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.–N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas och J.–N. Louis, därefter advokaten J.–N. Louis och slutligen advokaten L. Ponteville)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att vid beräkningen av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänsten tillträddes tillgodoräkna dessa på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna avseende artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan avvisas.

Vincent Piessevaux ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska rådets rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 336, 16.11.2013, s.32.