Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 1. augusta 2016 – Cat/Komisia

(vec F-117/14)1

(Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v iných systémoch do dôchodkového systému Únie – Rozhodnutie o uznaní započítateľných odpracovaných rokov podľa nových VVU k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Žaloba zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Michel Cat (Cotonou, Benin) (v zastúpení: J.-N. Louis, R. Metz a D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr G. Gattinara, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nárok na zrušenie rozhodnutí o započítaní práv na starobný dôchodok získaný žalobcom v dôchodkovom systéme Únie pri uplatnení nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015, s. 56.