Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 1. augusta 2016 – Sajewicz-Świackiewcz/Komisia

(vec F-39/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v iných dôchodkových systémoch do systému Únie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Zjavne nedôvodná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jolanta Sajewicz-Świackiewcz (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, potom J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a napokon J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Ehrbar a M. G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, potom G. Gattinara, splnomocnený zástupca, a napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia stanovujúceho započítaných práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na Komisii podľa nových VVU a rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 60.