Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. augusta 2016 – Urena de Poznanski/Komisia

(vec F-102/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v iných dôchodkových systémoch do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Soldimar Urena de Poznanski (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Ehrbar a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, a napokon G. Gattinara, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o vykonaní výpočtu rokov započítaných do práv na dôchodok získaných pred nástupom do služby na základe nových VVU a týkajúceho sa prevodu práv žalobkyne na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 24, 25.1.2014, s. 40.