Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. juuli 2016. aasta otsus – Earlie versus parlament

(kohtuasi F-130/14)1

(Avalik teenistus – Ametnik – Endine ametnik – Vanaduspensionist tehtavad mahaarvamised – Endise ametniku endisele abikaasale makstav elatis – Siseriikliku kohtu määrus vara arestimise kohta – Aresti alt vabastamine – uus määrus, mis kohustab endist ametnikku andma parlamendile juhiseid tema endisele abikaasale elatise maksmiseks – Endise ametniku vastavad juhised – endise ametniku hilisemad juhised tema endisele abikaasale elatise maksmise lõpetamiseks – Parlamendi poolt täitmisest keeldumine – Perekonnaõigus – Liikmesriigi kohtu ainupädevus – Lojaalse koostöö kohustus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Thomas Earlie (Sevilla, Hispaania) (esindajad: solicitor D. Bergin)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean ja M. Ecker)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Iirimaa) (esindaja: solicitor H. Millar)

Ese

Nõue tühistada otsus pidada hageja pensionilt kinni elatisele vastav summa, mida ta on kohustatud oma endisele abikaasale maksma, kuna hageja väitel on see otsus tema lahutusasjas tehtud siseriikliku kohtu otsusega vastuolus, ja nõue hüvitada väidetavalttekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Thomas Earlie kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

Jätta Mary Earlie Gibbonsi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 34, 2.2.2015, lk 52.