Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.7.2016 – Earlie v. parlamentti

(asia F-130/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Entinen virkamies – Vanhuuseläkkeestä tehdyt vähennykset – Entisen virkamiehen entiselle aviopuolisolle maksetut elatusmaksut – Kansallisen tuomioistuimen antama takavarikkomääräys – Takavarikon peruuttaminen – Uusi määräys, joka velvoittaa entisen virkamiehen antamaan parlamentille ohjeen maksaa elatusmaksua entiselle aviopuolisolleen – Entisen virkamiehen vahvistamat ohjeet – Entisen virkamiehen myöhemmät ohjeet lakkauttaa elatusavun maksu entiselle aviopuolisolleen – Parlamentin kieltäytyminen suorituksesta – Perheoikeus – Kansallisen tuomioistuimen yksinomainen toimivalta – Lojaalin yhteistyön velvoite)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Thomas Earlie (Sevilla, Espanja) (edustaja: solicitor D. Bergin)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Dean ja M. Ecker)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irlanti) (edustaja: solicitor H. Millar)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan eläkkeestä on päätetty pidättää elatusapu, jonka kantaja on velvollinen maksamaan entiselle vaimolleen, koska kyseinen päätös on ristiriidassa kansallisen tuomioistuimen avioero-oikeudenkäynnissä annetun tuomion kanssa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Thomas Earlie vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

Mary Earlie Gibbons vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 34, 2.2.2015, s. 52.