Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juli 2016 – Earlie / Parlement

(Zaak F-130/14)1

(Openbare dienst – Ambtenaar – Voormalig ambtenaar – Inhoudingen op het ouderdomspensioen – Alimentatie ten behoeve van de ex-echtgenote van de voormalig ambtenaar – Beschikking tot beslaglegging van een nationale rechterlijke instantie – Opheffing van de beslaglegging – Nieuwe beschikking waarbij de voormalig ambtenaar wordt verplicht om het Parlement de instructie te geven, de alimentatie aan zijn ex-echtgenote te betalen – Overeenkomstige instructies van de voormalig ambtenaar – Latere instructies van de voormalig ambtenaar om de betalingen aan zijn ex-echtgenote te beëindigen – Weigering van het Parlement om die instructies op te volgen – Familierecht – Uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter – Verplichting tot loyale samenwerking)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Thomas Earlie (Sevilla, Spanje) (vertegenwoordiger: D. Bergin, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Dean en M. Ecker, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de verwerende partij: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Ierland) (vertegenwoordiger: H. Millar, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om het bedrag van het alimentatiepensioen dat verzoeker aan zijn ex-echtgenote moet betalen in mindering te brengen op zijn pensioen, daar dat besluit volgens verzoeker in strijd is met het vonnis dat een nationale rechter in het kader van zijn echtscheidingsprocedure heeft gewezen en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Earlie draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

Earlie Gibbons draagt haar eigen kosten.

____________

1     PB C 34 van 2.2.2015, blz. 52.