Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Earlie / Parlament

(Sprawa F-130/14)1

(Służba publiczna – Urzędnik - Były urzędnik – Potrącenie z emerytury – Alimenty na rzecz byłej małżonki byłego urzędnika – Postanowienie o zajęciu wydane przez sąd krajowy – Uchylenie zajęcia – Nowe postanowienie zobowiązujące byłego urzędnika do zlecenia Parlamentowi wypłaty alimentów byłej małżonce – Zgodne z tym zlecenie byłego urzędnika – Późniejsze zlecenie przez byłego urzędnika zaprzestania dokonywania wypłat dla jego byłej małżonki – Odmowa wykonania przez Parlament – Prawo rodzinne – Wyłączna właściwość sądu krajowego – Obowiązek lojalnej współpracy)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Thomas Earlie (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciel: D. Bergin, solicitor)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i M. Ecker, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irlandia) (przedstawiciel: H. Millar, Solicitor)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o pobieraniu z emerytury skarżącego kwoty alimentów, które powinien wypłacać swojej byłej małżonce, gdyż decyzja ta została wydana jego zdaniem z naruszeniem orzeczenia o rozwodzie sądu krajowego, oraz żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Thomas Earlie pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

Mary Earlie Gibbons pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 34 z 2.2.2015, s. 52.