Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 – Mommer mod Kommissionen

(Sag F-74/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten vedrørende overførsel af pensionsrettigheder – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre pensionsordninger – afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – procesreglementets artikel 81 – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Anne Mommer (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas, derefter ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved C. Ehrbar og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og Gattinara, som befuldmægtigede, og endelig ved G. Gattinara, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Konklusion

Europa Kommission frifindes, idet det er åbenbart, at sagen delvis skal afvises, delvis er ugrundet.

Hver part skal bære sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 274 af 21.9.2013, s. 33.