Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 юли 2016 г. — Gaj/Комисия

(Дело F-43/14)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник — Жалба, която е частично недопустима и частично явно неоснователна — Член 81 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Wanda Gaj (Брюксел, Белгия) (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Currall и G. Gattinara, впоследствое G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Отмяна на решението за бонифициране на пенсионните права на жалбоподателката в пенсионната схема на Съюз съгласно новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника на длъжностните лица, както и на решението от 19 август 2013 г., с което се приключва преписката относно прехвърлянето на придобитите пенсионни права на жалбоподателката към Националната пенсионноосигурителна каса за заети лица (CNAVTS).

Диспозитив

Отхвърля жалбата като частично недопустима и частично явно неоснователна.

Г-жа Wanda Gaj следва да понесе собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 292, 1.9.2014 г., стр.61.