Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 20. juli 2016 – Gaj mod Kommissionen

(Sag F-43/14) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – ikke-bebyrdende retsakt – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 83 – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet – procesreglementets artikel 81)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Wanda Gaj (Bruxelles, Belgien) (ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at godskrive sagsøgerens pensionsrettigheder i Unionens pensionsordning i medfør af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten samt af afgørelsen af 19. august 2013 om afslutning af sagen vedrørende overførsel af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet i Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Wanda Gaj bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 292 du 1.9.2014, s. 61.