Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Gaj versus komisjon

(kohtuasi F-43/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanek – Isikut mitte kahjustav meede – Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta – Kodukorra artikkel 83 – Osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 81)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Wanda Gaj (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus hageja pensioniõigustest tuleneva staažilisa määramise kohta liidu pensioniskeemis, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid, ning 19. augusti 2013. aasta otsus, mis sulges toimikus hageja töötajate riiklikus pensionikassas (CNAVTS) omandatud pensioniõiguste ülekandmise kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta Wanda Gaj’ kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 292, 1.9.2014, lk 61.