Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Gaj / Komisja

(Sprawa F-43/14)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niebędący aktem niekorzystnym – Wniosek o wydanie orzeczenia bez podejmowania debaty co do istoty sprawy – Artykuł 83 regulaminu postępowania – Skarga w części niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 81 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Wanda Gaj (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych strony skarżącej do systemu emerytalnego Unii przy zastosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego oraz decyzji z dnia 19 sierpnia 2013 r. kończącej postępowanie w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych strony skarżącej nabytych w caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (krajowej kasie ubezpieczeń emerytalnych pracowników najemnych) (CNAVTS).

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w części niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

Wanda Gaj pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. 292 z 1.9.2014, s. 61.