Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Martens ja Olsson versus komisjon

(kohtuasi F-119/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu pensioniskeemi – Staažilisa ettepanek – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgia) ja Björn Mikael Olsson (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja lõpuks G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsused, mis käsitlevad hagejate pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi ja millega kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Resolutsioon

Jätta hagiavaldus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Lieve Martensi ja Björn Mikael Olssoni kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 129, 28.4.2014, lk 37.