Language of document : ECLI:EU:F:2016:125

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

7. juuni 2016

Kohtuasi F‑108/12

Marco Verile

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Liikmesriigi pensioniskeemis omandatud õiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Staažilisa ettepanek – Hagi – Tühistamine – Apellatsioonkaebus – Staažilisa ettepaneku tühistamise nõude ümberkvalifitseerimine – Tühistamisnõude tõlgendamine nii, et sellega palutakse tühistada otsus staažilisa tunnustamise kohta pensioniõiguste ülekandmise tulemusel – Nõude rahuldamata jätmine – Apellatsioonkaebuse alusel tehtud kohtuotsus, mis on omandanud seadusjõu – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Marco Verile palub eelkõige tühistada Euroopa Komisjoni 9. detsembri 2011. aasta otsuse, mis sisaldab staažilisa ettepanekut pensioniõigusliku staaži aastate eest enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise järel liidu pensioniskeemi Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade kohaldatava redaktsiooni (edaspidi „personalieeskirjad“) VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel, ning samuti vajaduse korral tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse otsuse, millega jäeti rahuldatama hageja kaebus esimesena nimetatud otsuse peale.

Otsus:      Puudub vajadus teha otsus kohtuasjas F‑108/12, Verile vs. komisjon. Jätta Marco Verile ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Tühistamishagi – Hagi eseme äralangemine liidu kohtu otsuse järel kohtuasjas, milles pärast hagi eseme ümberkvalifitseerimist käsitleti sama hagi eset – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 85 lõige 1)

Tühistamishagi ese langeb ära ja asjas ei ole enam vaja otsust teha, kui liidu kohtu poolt teises kohtuasja tehtud kohtuotsuse ese on pärast selle teise kohtuasja hagi eseme ümberkvalifitseerimist muutunud samaks kui käesoleva kohtuasja ese, eeldusel et mõlemas kohtuasjas osalevad samad pooled ning mainitud kohtuotsus on jõustunud ja seega muutunud lõplikuks.

Kuna jõustunud kohtuotsuse seadusjõu järgimise põhimõttel on liidu õiguskorras alustpanev tähtsus nii õiguskindluse ja õigussuhete stabiilsuse kui ka korrakohase õigusemõistmise tagamisel, siis on oluline, et kohtuotsuseid, mis on pärast olemasolevate edasikaebevõimaluste ammendamist või selleks sätestatud tähtaegade möödumist lõplikuks muutunud, ei oleks enam võimalik vaidlustada.

(vt punktid 36–39)

Viide:

Euroopa Kohus: kohtuotsus, 16.3.2006, Kapferer, C‑243/04, EU:C:2006:178, punkt 20 ja seal viidatud kohtupraktika.