Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Ítélőtábla — Унгария) — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Дело C-102/15)1

(Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Приложно поле ratione materiae — Иск за връщане на недължимо платено — Неоснователно обогатяване — Вземане, произтичащо от връщането без основание на глоба за нарушаване на конкурентното право)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Ítélőtábla

Страни в главното производство

Ищец: Gazdasági Versenyhivatal

Ответник: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Диспозитив

Иск за връщане на недължимо платено, почиващ на неоснователно обогатяване, като разглеждания в главното производство, който произтича от връщането на глоба, наложена в производство в областта на конкурентното право, не попада в понятието „граждански и търговски дела“ по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

____________

1 ОВ C 171, 26.5.2015 г.