Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Ítélőtábla - Ungern) – Gazdasági Versenyhivatal mot Siemens Aktiengesellschaft Österreich

( C-102/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EG) nr 44/2001– Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Det materiella tillämpningsområdet – Talan om återbetalning av belopp som erlagts utan grund – Obehörig vinst – Fordran som grundas på en felaktig återbetalning av böter för överträdelse av konkurrensrättsliga bestämmelser)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Ítélőtábla

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gazdasági Versenyhivatal

Motpart: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Domslut

En talan om återbetalning på grund av obehörig vinst, såsom den som är aktuell i det nationella målet, vilken grundas på återbetalning av böter som denna part ålagts i ett konkurrensförfarande, avser inte ”privaträttens område” i den mening som avses i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

____________

(1 ) EUT C 171, 26.5.2015.